Endringer i helselovgivningen (overføring av det offentlige tannhelsetjenesteansvaret, lovfesting av kompetansekrav m.m.)

Prop. 71 L (2016-2017), Innst. 378 L (2016-2017), Lovvedtak 108 (2016-2017)

Status: Lovsaka er ferdigbehandla og sanksjonert i statsråd. Lova gjeld frå det tidspunktet som blir bestemt i lova, eller som regjeringa bestemmer.

Lovforslag frå Helse- og omsorgsdepartementet Saka er behandla i helse- og omsorgskomiteen Tilråding levert 01.06.2017 Innst. 378 L (2016-2017)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har vedtatt å be regjeringen legge til rette for at kommuner som ønsker det, kan overta ansvaret for tannhelsetjenesten fra 2020. Dette skal være en prøveordning som skal følgeevalueres frem til 2023. Regjeringen er videre bedt om å fremme en egen sak for Stortinget om overføring av tannhelsetjenesten fra fylkeskommunene til kommunene - basert på erfaringene fra prøveordningen - som kan gi grunnlag for beslutning om overføring fra 2023. Vedtakene ble støttet av Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre. Stortinget har vedtatt lovendringer som legger til rette for kommunal overtakelse av ansvaret for tannhelsetjenen. I vedtaket er det presisert at Kongen kan sette i kraft bestemmelsene til ulik tid for ulike deler av landet. I tillegg er det vedtatt enkelte andre endringer i helselovgivningen, herunder kompetansekrav i den kommunale helse- og omsorgstjenesten, støttet av Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 01.06.2017

   Behandla andre gang i Stortinget 12.06.2017