Representantforslag om å styrke oppfølgingen i reetableringsfasen for personer utsatt for vold i nære relasjoner

Dokument 8:108 S (2016-2017), Innst. 475 S (2016-2017)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Forslag frå Christian Tynning Bjørnø, Kari Henriksen, Lise Christoffersen, Lene Vågslid, Sonja Mandt, Stine Renate Håheim, Tove Karoline Knutsen Saka er behandla i familie- og kulturkomiteen Forslag fra (A)
utkast til innstilling er forelagt for justiskomiteen til uttalelse
Tilråding levert 13.06.2017 Innst. 475 S (2016-2017)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har behandlet forslag fra representanter fra Arbeiderpartiet om å styrke oppfølgingen i reetableringsfasen for personer utsatt for vold i nære relasjoner. Følgende forslag ble vedtatt ved behandlingen av saken: «Stortinget ber regjeringen utrede om omvendt voldsalarm bør kunne benyttes som et straffeprosessuelt virkemiddel, rammene for slik bruk og komme tilbake til Stortinget på egnet måte med eventuelle forslag om dette.»

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 13.06.2017

   Behandla i Stortinget: 20.06.2017