Teknisk test 17.–18. september

Tirsdag 17. og onsdag 18. september gjennomføres det tekniske tester av infrastrukturen i stortingssalen. I perioden vil blant annet talerlisten, nett-TV og førstesiden på  stortinget.no bli testet, og det kan oppleves aktivitet i disse.

Evaluering av bioteknologiloven

Meld. St. 39 (2016-2017), Innst. 273 S (2017-2018)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Melding frå Helse- og omsorgsdepartementet Saka er behandla i helse- og omsorgskomiteen Tilråding levert 08.05.2018 Innst. 273 S (2017-2018)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har behandlet en stortingsmelding om evaluering av bioteknologiloven. Gjennom flertallsmerknader i komiteens innstilling og vedtakene som ble fattet, har Stortinget gitt signaler til regjeringens videre arbeid med å utarbeide forslag til ny bioteknologilov.

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

   Vedtak og oppmodingar

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 08.05.2018

   Behandla i Stortinget: 15.05.2018