Lov om våpen, skytevåpen, våpendelar og ammunisjon (våpenlova)

Prop. 165 L (2016-2017), Innst. 146 L (2017-2018), Lovvedtak 34 (2017-2018)

Status: Lovsaka er ferdigbehandla og sanksjonert i statsråd. Lova gjeld frå det tidspunktet som blir bestemt i lova, eller som regjeringa bestemmer.

Lovforslag frå Justis- og beredskapsdepartementet Saka er behandla i justiskomiteen Tilråding levert 27.02.2018 Innst. 146 L (2017-2018)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har vedtatt ny lov om våpen, skytevåpen, våpendeler og ammunisjon (våpenlova). Den nye loven er først og fremst en lovfesting og klargjøring av gjeldende rett, men det er likevel regler som innebærer en skjerping i forhold til dagens regelverk. Det er for eksempel innført forbud mot å erverve eller ha halvautomatiske rifler med størst skadepotensiale. Det er også innført et særskilt krav til vandel for å få tillatelse til å erverve eller drive næringsvirksomhet med skytevåpen, våpendeler og ammunisjon.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 27.02.2018

   Behandla andre gang i Stortinget 15.03.2018