Endringar i lov om pensjonstrygd for sjømenn, trygderettslova, folketrygdlova og einskilde andre lover (Samleproposisjon hausten 2017)

Prop. 7 L (2017-2018), Innst. 61 L (2017-2018), Lovvedtak 10 (2017-2018)

Status: Lovsaka er ferdigbehandla og sanksjonert i statsråd. Opplysningar om ikrafttreding finn du nedst i høgre kolonne.

Lovforslag frå Arbeids- og sosialdepartementet Saka er behandla i arbeids- og sosialkomiteen Tilråding levert 05.12.2017 Innst. 61 L (2017-2018)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har handsama endringar i: - lov om pensjonstrygd for sjømenn, - trygderettslova, - folketrygdlova - einskilde andre lover (Samleproposisjon hausten 2017). Som eit resultat av blant anna budsjettavtalen mellom Høgre og Framstegspartiet, og Venstre og Kristeleg Folkeparti blei ikkje alle dei foreslåtte endringane i proposisjonen vedtekne.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaka er ferdigbehandla

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 05.12.2017

   Behandla andre gang i Stortinget 15.12.2017