Representantforslag om ny gjennomgang av kostnadane og konsekvensane knytt til nedlegginga av Andøya flystasjon

Dokument 8:53 S (2017-2018), Innst. 221 S (2017-2018)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Forslag frå Abid Q. Raja, Audun Lysbakken, Knut Arild Hareide, Liv Signe Navarsete, Mona Fagerås, Ola Elvestuen, Trygve Slagsvold Vedum, Willfred Nordlund Saka er behandla i utenriks- og forsvarskomiteen Forslag fra (KrF), (Sp), (V), (SV) Tilråding levert 16.05.2018 Innst. 221 S (2017-2018)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har behandla eit forslag om å be regjeringa setje i verk ein ny ekstern gjennomgang av kostnadane og konsekvensane knytt til nedlegginga av Andøya flystasjon og undersøke om det har kome endringar i talmaterialet og grunnlaget for avgjerda. Det blei fremma tre mindretalsforslag - alle frå SP, SV og KrF: 1. Stortinget ber regjeringen snarest legge fram en ny oversikt over totalkostnadene ved etablering av en enbaseløsning på Evenes. 2. Stortinget ber regjeringen videreføre Andøya flystasjon som base for maritime overvåkningsfly. 3. Stortinget ber regjeringa syte for at prosessen med nedlegginga av Andøya flystasjon og bygging av Evenes som base for maritime overvakingsfly vert sett på vent fram til regjeringa har lagt fram utgreiing om framtidig basestruktur i Forsvaret. Forslagene vart forkasta mot røystene til Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti, Kristeleg Folkeparti, Miljøpartiet De Grønne og Raudt. Representantforslaget ble besluttet vedlagt protokollen.

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 16.05.2018

   Behandla i Stortinget: 05.06.2018