Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 187/2017 av 22. september 2017 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv 2015/2302/EU om pakkereiser og sammensatte reisearrangementer

Prop. 29 S (2017-2018), Innst. 126 S (2017-2018)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Forslag frå Utenriksdepartementet Saka er behandla i familie- og kulturkomiteen Utkast til innstilling er forelagt for utenriks- og forsvarskomiteen til uttalelse Tilråding levert 13.02.2018 Innst. 126 S (2017-2018)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget vedtok med 100 mot 1 stemme fra Rødt, å samtykke i EØS-komiteens beslutning om å innlemme direktiv om pakkereiser og sammensatte reisearangementer (pakkereisedirektivet) i EØS-avtalen. Bakgrunnen for direktivet er et ønske om å oppdatere tidligere pakkereisedirektiv fra 1990 og å tilpasse regelverket til utviklingen på reisemarkedet. Barne- og likestillingsdepartementet vil legge fram en lovproposisjon med forslag til ny lov om pakkereiser og reisegaranti mv.

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 13.02.2018

   Behandla i Stortinget: 06.03.2018