Endringar i opplæringslova, friskolelova og folkehøgskolelova (plikt til å tilby intensiv opplæring og plikt til fleirfagleg samarbeid m.m.)

Prop. 52 L (2017-2018), Innst. 290 L (2017-2018), Lovvedtak 57 (2017-2018)

Merknad

Utdannings- og forskningskomiteen ønsker skriftlige innspill til denne saken. For at komiteen skal rekke å ta innspillene med i behandlingen av saken, må de sendes til utdanning-forskning@stortinget.no senest 16. april 2018.

Status: Lovsaka er ferdigbehandla og sanksjonert i statsråd. Opplysningar om ikrafttreding finn du nedst i høgre kolonne.

Lovforslag frå Kunnskapsdepartementet Saka er behandla i utdannings- og forskningskomiteen Tilråding levert 15.05.2018 Innst. 290 L (2017-2018)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har vedtatt endringar i opplæringslova og friskolelova. Endringane inneber at skolen har ei plikt til å gi tilbod om intensiv opplæring til elevar på 1.-4. trinn som står i fare for å bli hengande etter i lesing, skriving eller rekning. Vidare lovfestas en plikt for skolen til å samarbeide med kommunale tenestetilbydarar om fleirfagleg vurdering og oppfølging av elevar med særskilde vanskar. Det er òg vedtatt ei lovendring som legg til rette for ei ny ordning som er kalla Fagbrev på jobb. Det er vedtatt ei endring i folkehøgskoleloven slik at loven òg gjeld for Svalbard.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaka er ferdigbehandla

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 15.05.2018

   Behandla andre gang i Stortinget 28.05.2018