Lov om fagskoleutdanning (fagskoleloven)

Prop. 47 L (2017-2018), Innst. 289 L (2017-2018), Lovvedtak 56 (2017-2018)

Status: Lovsaka er ferdigbehandla og sanksjonert i statsråd. Opplysningar om ikrafttreding finn du nedst i høgre kolonne.

Lovforslag frå Kunnskapsdepartementet Saka er behandla i utdannings- og forskningskomiteen Tilråding levert 15.05.2018 Innst. 289 L (2017-2018)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har vedtatt ny lov om høyere yrkesfaglig utdanning (fagskoleloven). Den nye loven er en videreføring av bestemmelser fra den tidligere fagskoleloven, men det er også en rekke nye bestemmelser i loven. Flere av endringene skal bidra til å klargjøre at fagskoleutdanning er høyere yrkesfaglig utdanning som ligger på nivå over videregående opplæring. I tillegg foreslås det blant annet lovfesting av studentorgan, rett til fødselspermisjon for fagskolestudenter og rett for fagskoler til medlemskap i en studentsamskipnad.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaka er ferdigbehandla

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 15.05.2018

   Behandla andre gang i Stortinget 28.05.2018