Utbygging og finansiering av E16 Eggemoen - Jevnaker - Olum i Buskerud og Oppland

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Forslag frå Samferdselsdepartementet Saka er behandla i transport- og kommunikasjonskomiteen Tilråding levert 22.05.2018 Innst. 299 S (2017-2018)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har behandlet et forslag fra regjeringen om utbygging og finansiering av E16 på strekningen Eggemoen-Jevnaker-Olum i fylkene Buskerud og Oppland. Det legges opp til anleggsstart i 2018, og prosjektet ventes åpnet for trafikk i 2021. Utbyggingen finansieres med statsmidler og bompenger. Stortinget har vedtatt at Samferdselsdepartementet får fullmakt til å gjennomføre prosjektet innenfor en kostnadsramme på 3 010 mill. 2018-kroner. Videre har Stortinget gitt sitt samtykke til at bompengeselskapet får tillatelse til å ta opp lån og kreve inn bompenger, i tråd med vilkårene i proposisjonen. Videre har Stortinget gitt Samferdselsdepartementet fullmakt til å inngå avtale med bompengeselskapet og fastsette nærmere regler for finansieringsordningen.

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 22.05.2018

   Behandla i Stortinget: 29.05.2018