Samtykke til godkjenning av avgjerd i EØS-komiteen om innlemming i EØS-avtala om kollektiv forvalting av opphavsrett og nærståande rettar og multiterritoriell lisensiering av rettar til musikkverk for bruk på nettet i den indre marknaden

Prop. 97 S (2017-2018), Innst. 90 S (2018-2019)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Forslag frå Utenriksdepartementet Saka er behandla i familie- og kulturkomiteen Utkast til innstilling er forelagt for utenriks- og forsvarskomiteen til uttalelse Tilråding levert 30.11.2018 Innst. 90 S (2018-2019)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har mot stemmene til Senterpartiet og Rødt gitt samtykke til godkjenning av EØS-komiteens avgjørelse om å innlemme i EØS-avtalen direktiv 2014/26/EU om kollektiv forvaltning av opphavsrett og nærstående rettigheter og multiterritoriell lisensiering av rettigheter til musikkverk for bruk på nettet i det indre markedet. Direktivet regulerer hvordan kollektive forvaltningsorganisasjoner skal utøver og organisere sin virksomhet. Reglene skal medvirke til at rettighetshaverne kan føre en mer effektiv kontroll med organisasjonene, og at forvaltningen kan bli mer effektiv. Det vil senere bli fremmet en gjennomføringslov.

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 30.11.2018

   Behandla i Stortinget: 10.12.2018