Representantforslag om statlig kompensasjon ved flom og naturskade

Dokument 8:114 S (2017-2018), Innst. 206 S (2017-2018)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Forslag frå Torhild Bransdal, Geir Jørgen Bekkevold, Hans Fredrik Grøvan, Trude Brosvik Saka er behandla i energi- og miljøkomiteen Forslag fra (KrF) Tilråding levert 22.03.2018 Innst. 206 S (2017-2018)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har behandlet et representantforslag fra stortingsrepresentantene Hans Fredrik Grøvan, Trude Brosvik, Geir Jørgen Bekkevold og Torhild Bransdal om statlig kompensasjon ved flom og naturskade. Et samlet Storting vedtok at regjeringen gjennom NVE skal videreføre kartleggingen av utsatte bebygde områder for å styrke kunnskapsgrunnlaget og få bedre oversikt over behovet for flom- og rassikring. Basert på dette, videreføres arbeidet med å utarbeide oversikter over aktuelle sikringstiltak som bør iverksettes. Videre ble det vedtatt at regjeringen skal gjennomgå regelverket for kompensasjon ved flom, ras og naturskade til fylkeskommunene, og vurdere om staten bør ta et større økonomisk ansvar når slike naturskader rammer fylkeskommuner uforholdsmessig hardt.

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 22.03.2018

   Behandla i Stortinget: 19.04.2018