A. Lov om anerkjennelse og fullbyrding av utenlandske avgjørelser om foreldreansvar m.v. og om tilbakelevering av barn. B. Lov om samtykke til ratifikasjon av Europarådkonvensjonen 20. mai 1980 om anerkjennelse og fullbyrding av avgjørelser om foreldreansvar og om gjenopprettelse av foreldreansvar og Haagkonvensjonen 25. oktober 1980 om de sivile sider ved internasjonal barnebortføring

Ot.prp. nr. 52, innst. O. nr. 84, besl. O. nr. 105-106 for 1987-88

Status: Lovsaka er ferdigbehandla og sanksjonert i statsråd. Lova gjeld frå det tidspunktet som blir bestemt i lova, eller som regjeringa bestemmer.

Saka er til behandling i justiskomiteen

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Lovsaka er ferdigbehandla