Riksrevisjonens undersøkelse av overføring av godstransport fra vei til sjø og bane

Dokument 3:7 (2017-2018), Innst. 313 S (2017-2018)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Dokument frå Riksrevisjonen Saka er behandla i kontroll- og konstitusjonskomiteen Tilråding levert 22.05.2018 Innst. 313 S (2017-2018)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har behandlet innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Riksrevisjonens undersøkelse av overføring av godstransport fra vei til sjø og bane. Målet med undersøkelsen har vært å vurdere utviklingen for godstransport på vei, sjø og bane på strekninger der det er konkurranse mellom transportformene, og hva som er årsakene til at det har vært en eventuell manglende overføring av gods fra vei til sjø og bane. Etter Riksrevisjonens oppfatning har de store økningene i bevilgninger til jernbanen i perioden 2007-2016 i liten grad ført til forbedring for godstransporten på jernbane. Komiteen er enig med Riksrevisjonen i at dette er kritikkverdig, og at det er manglende innsats fra myndighetene som gjør at målet ikke er nådd. Komiteen forutsetter at departementet følger saken tett, og at det etableres en felles strategi for å nå det vedtatte målet om å overføre godstransport fra vei til sjø og bane.

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 22.05.2018

   Behandla i Stortinget: 29.05.2018