Representantforslag om utviklingshemmedes rettigheter og likeverd og om tiltak som styrker de grunnleggende rettighetene til mennesker med utviklingshemming

Dokument 8:172 S (2017-2018), Innst. 377 S (2017-2018)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Forslag frå Geir Jørgen Bekkevold, Olaug Vervik Bollestad Saka er behandla i arbeids- og sosialkomiteen Forslag fra (KrF) Tilråding levert 31.05.2018 Innst. 377 S (2017-2018)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget vedtok at det skal legges frem en melding med forslag til tiltak for at utviklingshemmede skal få oppfylt sine menneskerettigheter på lik linje med andre, herunder: - rett til å uttrykke sin mening eller hevde sin rett. - rett til arbeid, herunder tilrettelagt yrkesfagutdanning. - rett til helsetjenester av god kvalitet. - muligheter til å ta et andre år på folkehøgskole. - gjennomgå erfaringene med vergemålsloven og foreslå nødvendige lovendringer. - tilrettelagt undervisning i den ordinære skolen og universell utforming. - mulighet til å kjøpe og eie egen bolig. - sikre at tjenesteapparatet er godt koordinert og har tilstrekkelig kompetanse. - kartlegge praksis mellom kommuner og fylkeskommuner, når det gjelder skolefritidsordning fra 4. årstrinn til og med videregående, samt hvem som skal dekke slike tjenester. - sikre alle mulighet for meningsfylte fritidsaktiviteter og livssynsutøvelse. I tillegg tettere involvering av funksjonshemmedes organisasjoner.

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

   Vedtak og oppmodingar

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 31.05.2018

   Behandla i Stortinget: 12.06.2018