Endringer i spesialisthelsetjenesteloven

Prop. 83 L (2017-2018), Innst. 29 L (2018-2019), Lovvedtak 7 (2018-2019)

Status: Lovsaka er ferdigbehandla og sanksjonert i statsråd. Opplysningar om ikrafttreding finn du nedst i høgre kolonne.

Lovforslag frå Helse- og omsorgsdepartementet Saka er behandla i helse- og omsorgskomiteen Tilråding levert 06.11.2018 Innst. 29 L (2018-2019)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har vedtatt endringer i spesialisthelsetjenesteloven som innebærer å fjerne påbudet om at sykehus må være offentlig godkjent. Hensikten med endringen er å bidra til en mest mulig hensiktsmessig regulering av helsetjenesten, både i privat og offentlig sektor. Dagens godkjenningsordning har flere utfordringer og bidrar ikke i tilstrekkelig grad til å sikre kvalitet og fremme rettferdig fordeling av helsetjenester og faglig forsvarlighet. Lovendringen innebærer at departementet kan etablere nye godkjenningsordninger og i forskrift bestemme på hvilke vilkår slik godkjenning skal gis. Vedtaket ble fattet med støtte fra Arbeiderpartiet, regjeringspartiene og Kristelig Folkepartiet.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaka er ferdigbehandla

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 06.11.2018

   Behandla andre gang i Stortinget 20.11.2018