Endringer i vegtrafikkloven og samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning om innlemmelse i EØS-avtalen, med tilknyttede rettsakter

Prop. 91 LS (2017-2018), Innst. 42 L (2018-2019), Lovvedtak 10 (2018-2019)

Status: Lovsaka er ferdigbehandla og sanksjonert i statsråd. Opplysningar om ikrafttreding finn du nedst i høgre kolonne.

Lovforslag frå Samferdselsdepartementet Saka er behandla i transport- og kommunikasjonskomiteen Tilråding levert 08.11.2018 Innst. 42 L (2018-2019)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har enstemmig besluttet å gjøre endringer i vegtrafikkloven (krav til CO2-utslipp for produsenter av personbiler og lette nyttekjøretøy), som følge av at Stortinget har gitt sin tilslutning til to vedtak i EØS- komiteen. Samtykket behandles i Innst. 41 S (2018-2019).

  • Behandling og vedtak

   Lovsaka er ferdigbehandla

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 08.11.2018

   Behandla andre gang i Stortinget 03.12.2018