Representantforslag om ideelle aktørers historiske pensjonsutgifter

Dokument 8:235 S (2017-2018), Innst. 155 S (2018-2019)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Forslag frå Kjell Ingolf Ropstad, Knut Arild Hareide, Olaug V. Bollestad Saka er behandla i helse- og omsorgskomiteen Forslag fra (KrF) Tilråding levert 05.02.2019 Innst. 155 S (2018-2019)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har behandlet et representantforslag fra Kristelig Folkeparti om å be regjeringen fremme lovforslag og budsjettforslag som gir en løsning på de historiske pensjonsutfordringene for ideelle aktører. Etter at representantforslaget ble fremmet la regjeringen frem Prop. 3 L (2018-2019) med forslag til ny lov om tilskudd til visse private virksomheter med offentlig tjenestepensjonsordning. Videre ble det ved behandlingen av statsbudsjettet for 2019 vedtatt at nytt kapittel 737 Historiske pensjonskostnader skulle bevilges med 48 mill. kroner. Skjæringspunktet for påløpte pensjonskostnader ble satt til og med 1. januar 2019. Forslagene i representantforslaget ble dermed ikke vedtatt, og det vises til statsbudsjettet for 2019 for Helse- og omsorgsdepartementet, og til Stortingets behandling av Prop. 3 L (2918-2019).

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 05.02.2019

   Behandla i Stortinget: 14.02.2019