Endringar i kulturminnelova (kven er rette mynde etter lova)

Prop. 99 L (2017-2018), Innst. 67 L (2018-2019), Lovvedtak 15 (2018-2019)

Status: Lovsaka er ferdigbehandla og sanksjonert i statsråd. Lova gjeld frå det tidspunktet som blir bestemt i lova, eller som regjeringa bestemmer.

Lovforslag frå Klima- og miljødepartementet Saka er behandla i familie- og kulturkomiteen Tilråding levert 20.11.2018 Innst. 67 L (2018-2019)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har enstemmig gjort endringer i § 28 første ledd i kulturminneloven, som innebærer at Kongen kan fastsette hvem som er rette myndighet etter loven også etter §§ 10, 19, 20 og 22. Forslaget har sammenheng med regionreformen, hvor flere oppgaver på kulturminnefeltet skal overføres til fylkeskommunene.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaka er ferdigbehandla

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 20.11.2018

   Behandla andre gang i Stortinget 10.12.2018