Forslag fra sivilombudsmannen om endringer i sivilombudsmannsloven

Sivilombudsmannens Arbeidsgrupperapport om endringer i sivilombudsmannsloven og Dokument 19 (2017-2018) punkt 6, Innst. 223 S (2018-2019)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Saka er behandla i kontroll- og konstitusjonskomiteen Utkast til innstilling er forelagt for presidentskapet til uttalelse Tilråding levert 10.04.2019 Innst. 223 S (2018-2019)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har behandlet en enstemmig innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Sivilombudsmannens Arbeidsgrupperapport om endringer i sivilombudsmannsloven og Dokument 19 (2017-2018) punkt 6 i Rapport til Stortingets presidentskap fra utvalg nedsatt for å vurdere prosessen og valgbarheten til medlemmer i de komiteer, utvalg og nemnder som Stortinget oppnevner. Komiteen deler ombudsmannens vurdering av at det har vært behov for nye gjennomganger av flere deler av regelverket, og at forslaget fra ombudsmannens arbeidsgruppe bør ligge til grunn for arbeidet med å utarbeide en ny lov. Stortinget har gjort følgende vedtak: "Stortinget ber presidentskapet sørge for at det blir utarbeidet et nytt forslag til sivilombudsmannslov, med føringer gitt i denne innstillingen."

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 10.04.2019

   Behandla i Stortinget: 07.05.2019