Statsbudsjettet 2019 (kapitler fordelt til energi- og miljøkomiteen)

Prop. 1 S (2018-2019), Innst. 9 S (2018-2019)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Saka er behandla i energi- og miljøkomiteen Tilråding levert 06.12.2018 Innst. 9 S (2018-2019)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har behandlet bevilgninger på kapitler og poster fordelt til energi-og miljøkomiteen i statsbudsjettet 2019 (Prop 1 S (2018-2019)). Stortingets flertall, representantene fra H, FrP, V og KrF, har under rammeområde 12 Olje- og energidepartementet bevilget kr. - 102 530 537 000, og under rammeområde 13 Klima-og miljødepartementet bevilget kr. 5 991 727 000. Stortinget har videre enstemmig vedtatt å be regjeringen på egnet måte orientere Stortinget om det videre arbeidet med oppfølgingen av evalueringen av nasjonale laksevassdrag og laksefjorder.

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

   Vedtak og oppmodingar

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 06.12.2018

   Behandla i Stortinget: 18.12.2018