Statsbudsjettet 2019 (kapitler fordelt til kontroll- og konstitusjonskomiteen)

Prop. 1 S (2018-2019), Innst. 10 S (2018-2019)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Saka er behandla i kontroll- og konstitusjonskomiteen Tilråding levert 11.12.2018 Innst. 10 S (2018-2019)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har enstemmig vedtatt statsbudsjettet for 2019 for de budsjettkapitlene som hører inn under kontroll- og konstitusjonskomiteens ansvarsområde (rammeområde 14). Rammeområdet omfatter bevilgninger til Riksrevisjonen, Stortingets ombudsmann for forvaltningen (Sivilombudsmannen) og Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste (EOS-utvalget). De samlede utgiftene utgjør 704 mill. kroner.

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 11.12.2018

   Behandla i Stortinget: 18.12.2018