Kulturens kraft - Kulturpolitikk for framtida

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Melding frå Kulturdepartementet Saka er behandla i familie- og kulturkomiteen Tilråding levert 07.05.2019 Innst. 258 S (2018-2019)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har behandlet kulturmeldingen. Hovedinnholdet i meldingen er en redegjørelse for ambisjoner, mål og særskilte innsatsområder i den fremtidige kulturpolitikken. Familie- og kulturkomiteen er positiv til hovedbudskapet i meldingen om at kunst og kultur er ytringer med samfiunnsbyggende kraft, og at et rikt og velfungerende kulturliv er en forutsetning for ytringsfrihet og demokrati. Komiteen slutter seg til kulturmeldingens overordnede og nasjonale kulturpolitiske mål om et fritt og uavhengig kulturliv. Målene vil bli konkretisert og fulgt opp i de årlige budsjettproposisjonene og i kommende stortingsmedlinger og strategidokumenter om avgrensete områder innenfor kulturpolitikken.Uenigheten mellom regjeringspartiene og opposisjonen gjelder bla. gaveforsterkningsordningen, som opposisjonen (Ap, SP, SV) vil avvikle. Sistnevnte vil også sette av 1 pst. av statsbudsjettet til kulturformål. Mindretallsforslagene som ble fremmet i saken ble ikke vedtatt.

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 07.05.2019

   Behandla i Stortinget: 14.05.2019