Samtykke til godtakelse av forordning (EU) om innføring av forsterket personkontroll ved passering av ytre grenser (videreutvikling av Schengen-regelverket)

Prop. 31 S (2018-2019), Innst. 238 S (2018-2019)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Forslag frå Utenriksdepartementet Saka er behandla i justiskomiteen Utkast til innstilling er forelagt for utenriks- og forsvarskomiteen til uttalelse Tilråding levert 09.04.2019 Innst. 238 S (2018-2019)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har behandlet innstilling om samtykke til godtakelse av forordning (EU) 2017/458 om endringer i EUs grenseforordning artikkel 8, for så vidt gjelder innføring av forsterket personkontroll ved passering av ytre grenser (videreutvikling av Schengen-regelverket). Endringene innebærer at det nå innføres plikt til også å kontrollere personer som har rett til fri bevegelighet etter EU-retten. Vedtaket var enstemmig.

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 09.04.2019

   Behandla i Stortinget: 25.04.2019