Representantforslag om endring av arbeidsmiljølova slik at Arbeidstilsynet får heimel til å handheva lovføresegner om innleige frå bemanningsføretak

Dokument 8:57 L (2018-2019), Innst. 185 L (2018-2019)

Status: Saka er ferdigbehandla.

Lovforslag frå Kjersti Toppe, Nils T. Bjørke, Per Olaf Lundteigen, Sigbjørn Gjelsvik Saka er behandla i arbeids- og sosialkomiteen Forslag fra (Sp) Tilråding levert 05.03.2019 Innst. 185 L (2018-2019)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har handsama eit representantforslag frå Senterpartiet om endring av arbeidsmiljølova slik at Arbeidstilsynet får heimel til å handheva lovføresegner om innleige frå bemanningsføretak. Representantforslaget fekk ikkje fleirtal i Stortinget.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 05.03.2019

   Behandla første gang i Stortinget 12.03.2019