Endringar i sjølova (tilgang til opplysningar i Folkeregisteret)

Prop. 38 L (2018-2019), Innst. 191 L (2018-2019), Lovvedtak 48 (2018-2019)

Status: Lovsaka er ferdigbehandla og sanksjonert i statsråd. Opplysningar om ikrafttreding finn du nedst i høgre kolonne.

Lovforslag frå Nærings- og fiskeridepartementet Saka er behandla i næringskomiteen Tilråding levert 05.03.2019 Innst. 191 L (2018-2019)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har einstemmig vedteke endringar i sjølova som inneber at Sjøfartsdirektoratet får heimel i sjølova til framleis å kunne henta opplysningar frå Folkeregisteret utan hinder av teieplikt når det er naudsynt for utøving av oppgåver etter lova. Sjøfartsdirektoratet har tidlegare hatt løyve frå Skattedirektoratet til å hente desse opplysningane med heimel i folkeregisterlova. Lovendringane inneber soleis ikkje endringar i den faktiske rettstilstanden.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaka er ferdigbehandla

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 05.03.2019

   Behandla andre gang i Stortinget 02.04.2019