Endringer i innskuddspensjonsloven mv. (egen pensjonskonto)

Prop. 40 L (2018-2019), Innst. 224 L (2018-2019), Lovvedtak 52 (2018-2019)

Status: Lovsaka er ferdigbehandla og sanksjonert i statsråd. Opplysningar om ikrafttreding finn du nedst i høgre kolonne.

Lovforslag frå Finansdepartementet Saka er behandla i finanskomiteen Tilråding levert 26.03.2019 Innst. 224 L (2018-2019)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har vedtatt endringer i innskuddspensjonsloven om arbeidstakere i innskuddspensjonsordninger som skal få samlet sine pensjonskapitalbevis fra tidligere arbeidsforhold og tidligere individuell sparing på én konto i arbeidsgivers pensjonsordning – egen pensjonskonto. Det er også vedtatt å oppheve regelen om at arbeidstaker må ha vært ansatt i minst 12 måneder for å ha krav på å få med seg sin opptjente pensjonskapital. I tillegg er det gitt en hjemmel i finansforetaksloven som åpner for gjennomføring i forskrift av lovvalgsregler som følger av direktiv 2001/24/EF om restrukturering og avvikling av kredittinstitusjoner (winding up-direktivet).

  • Behandling og vedtak

   Lovsaka er ferdigbehandla

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 26.03.2019

   Behandla andre gang i Stortinget 09.04.2019