Endringer i Svalbardloven m.m. (tilpasning til ny kommunelov)

Prop. 43 L (2018-2019), Innst. 211 L (2018-2019), Lovvedtak 51 (2018-2019)

Status: Lovsaka er ferdigbehandla og sanksjonert i statsråd. Lova gjeld frå det tidspunktet som blir bestemt i lova, eller som regjeringa bestemmer.

Lovforslag frå Justis- og beredskapsdepartementet Saka er behandla i utenriks- og forsvarskomiteen Tilråding levert 13.03.2019 Innst. 211 L (2018-2019)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har enstemmig vedtatt lovendringer for å tilpasse Svalbardloven til ny kommunelov. Lovens del I gjelder fra den tid Kongen bestemmer, del II og III trer i kraft straks.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaka er ferdigbehandla

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 13.03.2019

   Behandla andre gang i Stortinget: 09.04.2019