Pensjonar frå statskassa

Prop. 50 S (2018-2019), Innst. 232 S (2018-2019)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Forslag frå Arbeids- og sosialdepartementet Saka er behandla i arbeids- og sosialkomiteen Tilråding levert 09.04.2019 Innst. 232 S (2018-2019)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har vedteke å gi pensjon i henhold til dei framlagte forslaga i proposisjonen. Pensjon frå statskassa er ei særordning som gir Stortinget høve til å gi ei pensjonsyting til personar som ikkje jar kunne tene opp pensjonsrettar på vanleg måte. Proposisjonen no gjeld lokalt tilsette ved norske utanriksstasjonar. Det blei i 2018 utbetalt kr 16 618 815. I statsbeidsjettet for 2019 er det løyvt kr 17 500 000 på kapittel 611 Pensjonar frå statskassa.

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 09.04.2019

   Behandla i Stortinget: 29.04.2019