Anmodnings- og utredningsvedtak i stortingssesjonen 2017-2018

Meld. St. 12 (2018-2019), Innst. 291 S (2018-2019)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Melding frå Statsministerens kontor Saka er behandla i kontroll- og konstitusjonskomiteen Tilråding levert 21.05.2019 Innst. 291 S (2018-2019)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har behandlet regjeringens årlige melding til Stortinget om oppfølgingen av anmodnings- og utredningsvedtak. I stortingssesjonen 2017-2018 ble det fattet 429 anmodningsvedtak. Det ble ikke fattet noen utredningsvedtak i stortingssesjonen 2017-2018. Kontroll- og konstitusjonskomiteen har som ledd i sin behandling sendt brev til stortingskomiteene som er berørt at anmodningsvedtakene og viser i innstillingen til uttalelser og merknader fra komiteene. Kontroll- og konstitusjonskomiteens gjennomgang inkluderer vedtak som er omtalt i departementenes budsjettproposisjoner Prop. 1 S (2018-2019) i tillegg til vedtakene i Meld. St. 12 (2018-2019). Det fremgår av innstillingen at det er et betydelig antall vedtak som fortsatt er i arbeid eller ikke er gjennomført.

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 21.05.2019

   Behandla i Stortinget: 03.06.2019