Lov om overgangsregler mv. ved Storbritannias uttreden fra Den europeiske union

Prop. 45 LS (2018-2019), Innst. 182 L (2018-2019), Lovvedtak 46 (2018-2019)

Status: Lovsaka er ferdigbehandla og sanksjonert i statsråd. Lova gjeld frå det tidspunktet som blir bestemt i lova, eller som regjeringa bestemmer.

Lovforslag frå Justis- og beredskapsdepartementet Saka er behandla i justiskomiteen Tilråding levert 05.03.2019 Innst. 182 L (2018-2019)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har vedtatt overgangsregler ved Storbritannias uttreden fra Den europeiske union . Det gis en hjemmel som gir Kongen adgang til å fastsette forskrifter om forhold som berøres av Storbritannias utreden dersom det ikke foreligger en fremforhandlet utmeldingsavtale.Det er også vedtatt en ny forskriftshjemmel i utlendingsloven som gir hjemmel til å regulere rett til opphold for britiske borgere som ikke lenger vil ha rett til opphold i Norge etter reglene som gjelder for EØS-borgere. Denne hjemmelen vil kunne brukes både dersom Storbritannia trer ut av EU uten utmeldingsavtale og dersom det blir en avtale.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaka er ferdigbehandla

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 05.03.2019

   Behandla andre gang i Stortinget 26.03.2019