Representantforslag om at utdanningen av legespesialister skal svare til helsetjenestens behov

Dokument 8:78 S (2018-2019), Innst. 263 S (2018-2019)

Merknad

Helse- og omsorgskomiteen ønsker skriftlige innspill til denne saken. For at komiteen skal rekke å ta innspillene med i behandlingen av saken, må de sendes til helse-omsorg@stortinget.no senest 22. mars 2019. Det legges ikke opp til noen muntlig høring i denne saken.

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Forslag frå Kjersti Toppe, Marit Knutsdatter Strand, Siv Mossleth, Willfred Nordlund Saka er behandla i helse- og omsorgskomiteen Tilråding levert 07.05.2019 Innst. 263 S (2018-2019)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har behandlet forslag fra representanter fra Senterpartiet om at utdanningen av legespesialister skal svare til helsetjenestens behov. Saken omhandler behov for etablering av flere LIS1-stillinger, herunder i kommunehelsetjenesten, samt behovet for flere studieplasser i grunnutdanningen i medisin. Forslagene ble ikke vedtatt, da de ikke fikk regjeringspartienes støtte. I innstillingen kommer det frem at regjeringen i Grandavolden-plattformen har gjort det klart at antallet LIS1-stillinger skal økes. Videre kommer det frem at det er nedsatt et utvalg som blant annet skal utrede mulighetten for å øke antallet plasser på medisinstudiet.

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 07.05.2019

   Behandla i Stortinget: 14.05.2019