Lov om en overgangsperiode ved Storbritannias uttreden av EU

Prop. 47 LS (2018-2019), Innst. 195 L (2018-2019), Lovvedtak 45 (2018-2019)

Status: Lovsaka er ferdigbehandla og sanksjonert i statsråd. Lova gjeld frå det tidspunktet som blir bestemt i lova, eller som regjeringa bestemmer.

Lovforslag frå Utenriksdepartementet Saka er behandla i utenriks- og forsvarskomiteen Tilråding levert 12.03.2019 Innst. 195 L (2018-2019)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har behandlet en proposisjon fra regjeringen til Lov om en overgangsperiode ved Storbritannias uttreden av EU. Stortingets vedtok forslaget fra regjeringen.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaka er ferdigbehandla

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 12.03.2019

   Behandla andre gang i Stortinget 26.03.2019