Endringer i skipsarbeidsloven mv.

Prop. 49 LS (2018-2019), Innst. 250 L (2018-2019), Lovvedtak 59 (2018-2019)

Status: Lovsaka er ferdigbehandla og sanksjonert i statsråd. Opplysningar om ikrafttreding finn du nedst i høgre kolonne.

Lovforslag frå Nærings- og fiskeridepartementet Saka er behandla i arbeids- og sosialkomiteen Tilråding levert 30.04.2019 Innst. 250 L (2018-2019)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har enstemmig vedtatt endringer i skipsarbeidsloven mv. som følge av EØS-komiteens beslutning av 5. desember 2018 om å innlemme europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2015/1794 om endring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2008/94/EF, 2009/38/EF, 2002/14/EF og rådsdirektiv 98/59/EF og 2001/23/EF i EØS-avtalen. Endringene gjelder arbeidsrettigheter for sjøfolk. Det er vedtatt endringer i følgende lover: – lov 21. juni 2013 nr. 102 om stillingsvern mv. for arbeidstakere på skip (skipsarbeidsloven), – lov 12. juni 1987 nr. 48 om norsk internasjonalt skipsregister (NIS-loven), – lov 23. august 1996 nr. 63 om allmenngjøring av bestemmelser i tariffavtale om europeiske samarbeidsutvalg m.v. (lov om europeiske samarbeidsutvalg m.v.).

  • Behandling og vedtak

   Lovsaka er ferdigbehandla

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 30.04.2019

   Behandla andre gang i Stortinget 28.05.2019