Melding for året 2018 fra Sivilombudsmannen

Dokument 4 (2018-2019), Innst. 396 S (2018-2019)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Dokument frå Ombudsmenn Saka er behandla i kontroll- og konstitusjonskomiteen Tilråding levert 11.06.2019 Innst. 396 S (2018-2019)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har behandlet og vedlagt protokollen innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om melding for året 2018 fra Sivilombudsmannen, jf. Innst. 396 S (2018-2019) og Dokument 4 (2018-2019). Komiteen har understreket den særlig viktige funksjonen ombudsmannen har for den enkelte borger og for samfunnet som helhet og vist til det viktige arbeidet som blir gjort for å overvåke og kontrollere at forvaltningen respekterer og sikrer menneskerettighetene. Komiteen har notert at en stor andel av klagene handlet om saksbehandlingstid eller manglende svar på henvendelser til forvaltningen. Komiteen understreket at lang saksbehandlingstid kan få alvorlige konsekvenser for folk. Komiteen har merket seg at saksbehandlingstiden hos Sivilombudsmannen har gått opp i 2018 som følge av en kraftig vekst i antall klager, men finner det positivt at det har vært en nedgang i saksbehandlingstiden når det gjelder saker som avvises, slik at tiden kan utnyttes til saker som får reell behandling.

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 11.06.2019

   Behandla i Stortinget: 17.06.2019