Melding for året 2018 fra Sivilombudsmannen om forebygging av tortur og annen grusom, umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff ved frihetsberøvelse

Dokument 4:1 (2018-2019), Innst. 397 S (2018-2019)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Dokument frå Ombudsmenn Saka er behandla i kontroll- og konstitusjonskomiteen Tilråding levert 11.06.2019 Innst. 397 S (2018-2019)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har behandlet og vedlagt protokollen innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om melding for året 2018 fra Sivilombudsmannen om forebygging av tortur og annen grusom, umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff ved frihetsberøvelse, jf. Innst. 397 S (2018-2019) og Dokument 4:1 (2018-2019). Komiteen har merket seg at forebyggingsenheten i 2018 har hatt et aktivt år og blant annet gjennomført elleve besøk til institusjoner der mennesker er fratatt friheten. Komiteen har merket seg at Sivilombudsmannen i 2019 særlig skal prioritere isolasjon, og mener dette er en viktig prioritering. Komiteen deler Sivilombudsmannens vurdering av at det er nyttig og viktig at det jevnlig blir rettet et internasjonalt blikk mot Norge. Komiteen deler videre Sivilombudsmannens anbefalinger for å forebygge den risiko for umenneskelig og nedverdigende behandling som skjerming skaper. Komiteen finner det positivt at forebyggingsarbeidet nytter og bidrar til læring og endring.

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 11.06.2019

   Behandla i Stortinget: 17.06.2019