Endringer i gjeldsordningsloven (namsmyndighetens stedlige kompetanse der skyldneren har adressesperre)

Prop. 76 L (2018-2019), Innst. 325 L (2018-2019), Lovvedtak 76 (2018-2019)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Lovforslag frå Barne- og likestillingsdepartementet Saka er behandla i familie- og kulturkomiteen Tilråding levert 28.05.2019 Innst. 325 L (2018-2019)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har enstemmig vedtatt en endring i gjeldsordningsloven om at gjeldsordningssaker hvor skyldneren har adressesperre skal behandles av en bestemt namsmann, i stedet for av namsmannen i den kommunen hvor vedkommende er bosatt. Dette for å bidra til å hindre at personer som lever på hemmelig adresse pga. trussler skal kunne bli lokalisert av trusselutøveren.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaka er ferdigbehandla

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 28.05.2019

   Behandla andre gang i Stortinget: 11.06.2019