Endringer i pasient- og brukerrettighetsloven og tannhelsetjenesteloven (styrking av pasient- og brukerombudsordningen mv.)

Prop. 64 L (2018-2019), Innst. 331 L (2018-2019), Lovvedtak 81 (2018-2019)

Status: Lovsaka er ferdigbehandla og sanksjonert i statsråd. Lova gjeld frå det tidspunktet som blir bestemt i lova, eller som regjeringa bestemmer.

Lovforslag frå Helse- og omsorgsdepartementet Saka er behandla i helse- og omsorgskomiteen Tilråding levert 28.05.2019 Innst. 331 L (2018-2019)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har vedtatt endringer i pasient- og brukerrettighetsloven som blant annet innebærer at ett av dagens pasient- og brukerombud skal ha en koordinerende rolle for alle ombudene. Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Rødt stemte i mot forslaget. Det er videre enstemmig vedtatt at de fylkeskommunale tannhelsetjenestene skal omfattes av pasient- og brukerombudsordningen.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaka er ferdigbehandla

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 28.05.2019

   Behandla andre gang i Stortinget 11.06.2019