Endringar i yrkestransportlova (ekspressbuss)

Prop. 69 L (2018-2019), Innst. 313 L (2018-2019), Lovvedtak 73 (2018-2019)

Status: Lovsaka er ferdigbehandla og sanksjonert i statsråd. Lova gjeld frå det tidspunktet som blir bestemt i lova, eller som regjeringa bestemmer.

Lovforslag frå Samferdselsdepartementet Saka er behandla i transport- og kommunikasjonskomiteen Tilråding levert 28.05.2019 Innst. 313 L (2018-2019)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget behandlet et forslag om endringer i yrkestransportloven, Prop. 69 L. Saken gjelder endringer i reguleringene for ekspressbuss. Stortinget har vedtatt av at løyve for persontransport i rute over en viss lengde ikke lenger skal behovsprøves. Videre har Stortinget vedtatt at lovendringen trer i kraft 1. januar 2020. Vedtaket ble gjort mot stemmene til Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti, Miljøpartiet de Grønne og Rødt.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaka er ferdigbehandla

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 28.05.2019

   Behandla andre gang i Stortinget 11.06.2019