Finansiering og utbygging av E6 på strekningen Ulsberg - Melhus i kommunene Rennebu, Midtre Gauldal og Melhus i Trøndelag

Prop. 82 S (2018-2019), Innst. 309 S (2018-2019)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Forslag frå Samferdselsdepartementet Saka er behandla i transport- og kommunikasjonskomiteen Tilråding levert 28.05.2019 Innst. 309 S (2018-2019)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har behandlet et forslag fra regjeringen om å bygge ut E6 på strekningen Ulsberg - Melhus i Trøndelag til 4-felts høystandard motorvei. Det ble også foreslått et finansieringsopplegg for utbyggingen, som inkluderte statlige midler og innkreving av bompenger. Utbyggingsselskapet Nye Veier AS skal stå for utbyggingen. Stortinget har med sitt vedtak godkjent utbyggingen og finansieringen av denne strekningen, innenfor en økonomisk ramme på 17,1 mrd, 2019-kroner.

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 28.05.2019

   Behandla i Stortinget: 19.06.2019