Endringer i folketrygdloven mv. (foreldrepenger ved premature fødsler mv.)

Prop. 73 L (2018-2019), Innst. 318 L (2018-2019), Lovvedtak 75 (2018-2019)

Status: Lovsaka er ferdigbehandla og sanksjonert i statsråd. Opplysningar om ikrafttreding finn du nedst i høgre kolonne.

Lovforslag frå Barne- og familiedepartementet Saka er behandla i familie- og kulturkomiteen Tilråding levert 28.05.2019 Innst. 318 L (2018-2019)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har enstemmig vedtatt endringer i folketrygdloven som innebærer at foreldrepengeperioden forlenges i de tilfelle der fødselen skjer før utløpet av 32. svangerskapsuke. Disse ukene legges til den ordinære stønadsperioden. Hvis barnet må være innlagt på sykehus, og foreldrene mottar pleiepenger, skal de dagene hvor peleiepenger mottas trekkes fra de ekstra stønadsukene. Videre er det enstemmig vedtatt en justering av lovteksten i barnetrygdloven § 5 for å tydeliggjøre at ved utenlandsopphold som er ment å vare mer enn tolv måneder, må barnet og foreldren faktisk være medlem i folketrygden, og ikke bare fylle vilkårne for medlemsskap. Dette er en videreføring av gjeldende rett og praksis.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaka er ferdigbehandla

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 28.05.2019

   Behandla andre gang i Stortinget 11.06.2019