Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 79/2019 og nr. 78/2019 av 29. mars 2019 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv 2013/36/EU (CRD IV) og forordning 575/2013/EU (CRR), og direktiv 2014/65/EU (MiFID II) og forordning 600/2014/EU (MiF

Prop. 83 S (2018-2019)

Status: Forslaget er til behandling i komiteen.

Forslag frå Utenriksdepartementet Saka er til behandling i finanskomiteen Utkast til innstilling forelegges for utenriks- og forsvarskomiteen til uttalelse før innstilling avgis

Saksgang