Endringer i skatteloven og merverdiavgiftsloven (lovfesting av en generell omgåelsesregel)

Prop. 98 L (2018-2019), Innst. 24 L (2019-2020)

Status: Lovforslaget er til behandling i komiteen.

Lovforslag frå Finansdepartementet Saka er behandla i finanskomiteen

Saksgang