Endringer i smittevernloven (lovrevisjon)

Prop. 91 L (2018-2019), Innst. 328 L (2018-2019), Lovvedtak 83 (2018-2019)

Status: Lovsaka er ferdigbehandla og sanksjonert i statsråd. Opplysningar om ikrafttreding finn du nedst i høgre kolonne.

Lovforslag frå Helse- og omsorgsdepartementet Saka er behandla i helse- og omsorgskomiteen Tilråding levert 28.05.2019 Innst. 328 L (2018-2019)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har enstemmig vedtatt endringer i smittevernloven. Endringene innebærer en revisjon av smittevernloven og det er blant annet vedtatt krav som skal vurderes ved iverksetting av smitteverntiltak, en presisering av plikten til å gi og ta imot personlig smittevernveiledning, samt enkelte endringer i reglene om tvangsbruk etter smittevernloven for blant annet for å kunne fatte hastevedtak om isolering, få raskere saksgang i smittevernnemnda, og for å tydeliggjøre reglene for behandling ved resistensproblematikk.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaka er ferdigbehandla

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 28.05.2019

   Behandla andre gang i Stortinget 11.06.2019