Endringer i opplæringslova, folkehøgskolelova, friskolelova m.m. (samleproposisjon)

Prop. 88 L (2018-2019), Innst. 298 L (2018-2019), Lovvedtak 68 (2018-2019)

Status: Lovsaka er ferdigbehandla og sanksjonert i statsråd. Opplysningar om ikrafttreding finn du nedst i høgre kolonne.

Lovforslag frå Kunnskapsdepartementet Saka er behandla i utdannings- og forskningskomiteen Tilråding levert 28.05.2019 Innst. 298 L (2018-2019)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har vedtatt endringar i opplæringslova, folkehøgskolelova og friskolelova. Mellom anna er det lovfesta at kommunane som ein del av grunnopplæringa skal tilby elevane leirskoleopphald eller ein annan skoletur. Det er òg lovfesta høve til å fastsetja skolebyte for elevar i vidaregåande opplæring, dersom eleven mobbar medelevar, og det er lovfesta eit forbod mot tilsetjing i vidaregåande skolar eller folkehøgskolar for personar som har dom for seksuelle overgrep mot mindreårige.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaka er ferdigbehandla

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 28.05.2019

   Behandla andre gang i Stortinget 11.06.2019