Endringer i universitets- og høyskoleloven og fagskoleloven (studentombud, trakassering og tilrettelegging)

Prop. 89 L (2018-2019), Innst. 299 L (2018-2019), Lovvedtak 69 (2018-2019)

Status: Lovsaka er ferdigbehandla og sanksjonert i statsråd. Opplysningar om ikrafttreding finn du nedst i høgre kolonne.

Lovforslag frå Kunnskapsdepartementet Saka er behandla i utdannings- og forskningskomiteen Tilråding levert 28.05.2019 Innst. 299 L (2018-2019)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har vedtatt endringer i universitets- og høyskoleloven og fagskoleloven. Det ble lovfestet at alle studenter skal ha tilgang på et studentombud. Videre ble det vedtatt endringer i loven for å tydeliggjøre utdanningsinstitusjonenes ansvar for å forebygge og forhindre trakassering og seksuell trakassering, og bestemmelsen om individuell tilrettelegging for studenter med funksjonsnedsettelser og særskilte behov er endret slik at den harmoniserer med bestemmelsen om tilrettelegging i likestillings- og diskrimineringsloven.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaka er ferdigbehandla

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 28.05.2019

   Behandla andre gang i Stortinget 11.06.2019