Nordisk samarbeid

Meld. St. 23 (2018-2019), Innst. 356 S (2018-2019)

Status: Komiteen har behandla saka ferdig og har komme med si tilråding. Ventar på behandling i Stortinget.

Melding frå Kunnskapsdepartementet Saka er behandla i utenriks- og forsvarskomiteen Tilråding levert 03.06.2019 Innst. 356 S (2018-2019)

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og tilråding

      Tilråding levert 03.06.2019

      Førebels dato for behandling i Stortinget: 17.10.2019