Endringer i akvakulturloven (tilpasning av produksjon av hensyn til miljøet)

Prop. 95 L (2018-2019), Innst. 350 L (2018-2019), Lovvedtak 94 (2018-2019)

Status: Lovsaka er ferdigbehandla og sanksjonert i statsråd. Opplysningar om ikrafttreding finn du nedst i høgre kolonne.

Lovforslag frå Nærings- og fiskeridepartementet Saka er behandla i næringskomiteen Tilråding levert 28.05.2019 Innst. 350 L (2018-2019)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har vedtatt endringer i akvakulturloven som medfører at akvakulturloven § 9 gir klar hjemmel til å justere ned produksjonskapasiteten i «røde» produksjonsområder av hensyn til miljøet, Lovendringene vil ikke innebære noen endringer i rettstilstanden. Hjemmelsgrunnlaget har imidlertid vært omdiskutert i offentligheten og lovendringene vil redusere lovtolkningsspørsmålene, øke legitimiteten til trafikklyssystemet og redusere incentivene til å ta ut søksmål. Mindretallsforslag fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti fikk ikke flertall. Lovendringen ble vedtatt mot Arbeiderpartiets stemmer.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaka er ferdigbehandla

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 28.05.2019

   Behandla andre gang i Stortinget 17.06.2019