Endringer i yrkestransportlova (oppheving av behovsprøvingen for drosje mv.)

Prop. 70 L (2018-2019), Innst. 300 L (2018-2019), Lovvedtak 64 (2018-2019)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Lovforslag frå Samferdselsdepartementet Saka er behandla i transport- og kommunikasjonskomiteen Tilråding levert 28.05.2019 Innst. 300 L (2018-2019)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har behandlet et forslag til endringer i yrkestransportloven om drosjer, Stortinget har vedtatt å oppheve antallsreguleringen med tilhørende driveplikt, og å gi fylkeskommunene adgang til å tildele eneretter for drosjetransport i spredtbygde kommuner. Kravet om drosjeløyve er videreført, men kravet om faglig kompetanse for løyvehavere er fjernet. Det innføres 10-årige drosjeløyver. Sentraltilknytningsplikten for drosjer er opphevet, samtidig som det er innført en plikt til loggføring av alle drosjeturer. Det er innført fagkompetansekrav for drosjeførere, og det er innført krav om at søker til kjøreseddel må ha hatt førerkort klasse B i minst to år før en kan tildeles kjøreseddel for drosje. Videre er hjemmelen for fylkeskommunene til å kunne stille miljøkrav til drosjer justert, slik at miljøkrav må knyttes til kommunegrensene. Stortinget har bestemt at loven trer i kraft 1. juli 2020, med unntak av § 4 første ledd og § 40 a første ledd, som trer i kraft 1. juli 2019.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaka er ferdigbehandla

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 28.05.2019

   Behandla andre gang i Stortinget: 11.06.2019