Endringer i postloven (antall omdelingsdager)

Prop. 102 L (2018-2019), Innst. 302 L (2018-2019), Lovvedtak 66 (2018-2019)

Status: Lovsaka er ferdigbehandla og sanksjonert i statsråd. Lova gjeld frå det tidspunktet som blir bestemt i lova, eller som regjeringa bestemmer.

Lovforslag frå Samferdselsdepartementet Saka er behandla i transport- og kommunikasjonskomiteen Tilråding levert 28.05.2019 Innst. 302 L (2018-2019)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har vedtatt endringer i postloven. På grunn av at volumet i brevposten har falt har regjeringen fremmet forslag for Stortinget om at postsendinger skal utleveres annenhver dag, mandag til fredag, i en to-ukers syklus. Videre er det i § 7 i loven bestemt at myndighetene kan gi forskrift og fatte enkeltvedtak om leveringspliktige tjenester, herunder krav til tjenesteomfang, geografisk dekningsområde, service og kvalitet, innsamlinsordning, og antall og plassering av ekspedisjonssteder. Videre beskrives det i § 7 hva kompenserende tiltak kan være.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaka er ferdigbehandla

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 28.05.2019

   Behandla andre gang i Stortinget 11.06.2019